Het bureau BENBS, bouw en beheer scholen, is op 1 december 1995 in Delft gestart door Harry Winkels de Leeuw. Hij is daarvoor ruim 24 jaar werkzaam geweest op de gebieden scholenbouw en exploitatie van schoolgebouwen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW). Zijn taken omvatten voor alle schoolsoorten het doorrekenen van ruimtebehoeften, het opstellen van huisvestingsplannen, het beoordelen van bouwplannen en het prognotiseren en controleren van exploitatiekosten en vergoedingen. De laatste vier jaar van zijn ambtelijke loopbaan is hij werkzaam geweest in het projectbureau van de Normeringcommissie Voortgezet Onderwijs (Kolthoff) en de Adviesgroep Primair Onderwijs (Londo). Naast de begeleiding van onderzoek naar de kosten van investeringen en exploitatie heeft hij het ruimtebehoeftemodel ontwikkeld dat nog steeds wordt toegepast in de gemeentelijke verordeningen huisvesting onderwijs. Jannie de Leeuw Winkels is als projectleider thuisnabij onderwijs de Ammanschool Dordrecht (speciaal onderwijs cluster 2) gestart. Zij is daar daarna als directeur bijna 10 jaar verantwoordelijk geweest voor zowel het onderwijskundige deel, het personeel en de financien met daarnaast de nieuwbouw/renovatie, inrichting en exploitatie van het schoolgebouw. Sinds augustus 2008 is zij betrokken bij BENBS. In het kader van een van haar taken, het beoordelen van huisvestingssituaties, heeft zij voor multifunctionele accommodaties (brede scholen en kindcentra) een gebruikerstoets ontwikkeld. Verder heeft zij meegewerkt aan programma's van eisen en haalbaarheidstoetsen voor scholen op diverse locaties. BENBS is bereikbaar via 010 4200 803, blijm@benbs.info of Marie van Eijsden-Vinkstraat 132 Rotterdam.